Academic Work

งานด้านวิชาการ

National Journal

บทความทางวิชาการ
พ.ศ. 2559
การจําแนกความน่าเชื่อถือของเนื้อหาในเว็บไซต์ภาษาไทย ด้านมะเร็งโดยใช้ CancerDic+ (Classification of Reliable Content on Cancer Thai Website using CancerDic+)
สุภาพร เกิดกิจ, องอาจ อุ่นอนันต์ และพยุง มีสัจ
JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY | VOL 5 | NO 2 | JUL–DEC 2015

| Download Fullpaper
ABSTRACT – Nowadays, there are a lot of informative websites about cancer which enables users to access data easily. However, it is difficult to determine whether these websites are reliable. The objective of this research was to develop a method which could classify the credibility of a cancer website and then determine if the information was reliable. To achieve the above goal, this research applied CancerDic+ to extract words. Technical terms referring to cancer were added to a database, and then text mining was applied to classify inputted data. The values of accuracy, precision and recall derived from the word extraction by Lexto, SWATH and CancerDic+ were then compared. The results showed that text mining for word extraction by CancerDic+ yielded the best result (Accuracy = 0.844, Precision = 0.838, Recall = 0.845). In conclusion, this classification method successfully gained high accuracy and can be used in other fields effectively.

บทคัดย่อ – ปัจจุบันจํานวนเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ด้านมะเร็งมีอยู่เป็นจํานวนมาก ทําให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและมีปริมาณมากแต่จะทราบได้อย่างไรว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์นั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการจําแนกความน่าเชื่อถือของเนื้อหาภายในเว็บไซต์ด้านมะเร็ง เพื่อแยกประเภทของเนื้อหาเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งงานวิจัยนี้นําเสนอ CancerDic+ เพื่อใช้ในการสกัดคํา โดยมีการเพิ่มข้อมูลคําศัพท์เฉพาะด้านเกี่ยวกับมะเร็งและใช้เหมืองข้อมูล (Text Mining) ทําการจําแนกข้อมูล โดยมีการเปรียบเทียบค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความแม่นยํา (Precision) และค่าความครบถ้วน (Recall) ของการจําแนกความน่าเชื่อถือของเนื้อหาที่ผ่านเครื่องมือสกัดคําจาก Lexto SWATH และ CancerDic+ ซึ่งผลการจําแนกความน่าเชื่อถือของเนื้อหาภายในเว็บไซต์พบว่าการทําเหมืองข้อมูลโดยใช้ CancerDic+ สกัดคําให้ผลการจําแนกได้ดีที่สุด (Accuracy = 0.844, Precision = 0.838, Recall = 0.845) ซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

National Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ
พ.ศ. 2560
การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องระบบทางเดินหายใจ (The Development of 3D Animation on Respiratory System)
ดารารัตน์ สมจินดา, พัชราภรณ์ จำปา, อมรพันธุ์ สกุลพราหมณ์, วราภรณ์ มั่นทุ่ง, สุนทรี แก่นแก้ว และองอาจ อุ่นอนันต์

| Download Fullpaper
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident.

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดลในการเลือกสาขาการเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้เทคนิคการจําแนกข้อมูล (Comparison Performance of Selected Field of Study Model for Vocation Institution using Data Classification)
ชนะวงศ์ คงสอน, ณัฐวุฒิ วิสุทธิพิเนตร และองอาจ อุ่นอนันต์
พ.ศ. 2559
การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวภาษาไทยเพื่อติดแท็กอัตโนมัติ โดยใช้เทคนิคการสกัดคำ (The Thai News Analysis to Auto Tagging using Text Extraction)
องอาจ อุ่นอนันต์, สุนทรี แก่นแก้ว, ณพงษ์ วรรณพิรุณ และทักศิณา คงสมลาภ
การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ: การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์มือถือ และความน่าเชื่อถือของข่าวสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (The Study and Systematic Literature Review: The Analysis of Mobile Usage Behavior and Reliability in Content of News on Online Social Network)
องอาจ อุ่นอนันต์, วราภรณ์ มั่นทุ่ง, สุนทรี แก่นแก้ว และณพงษ์ วรรณพิรุณ
พ.ศ. 2558
การวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยการใช้ทฤษฎีกราฟกรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (The Analysis of Internet Infrastructure Network by Graph Theory: The Case Study of Internet Infrastructure in Phetchaburi Rajabhat University)
วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม, วีระชัย คอนจอหอ และองอาจ อุ่นอนันต์
พ.ศ. 2557
ศึกษาปัจจัยและสร้างโมเดลพยากรณ์ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน โดยใช้เทคนิคการจำแนกแบบลำดับชั้นหลายโมเดล
องอาจ อุ่นอนันต์, วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม และพยุง มีสัจ
การวิเคราะห์โครงข่ายถนนโดยการใช้ทฤษฎีกราฟ กรณีศึกษาโครงข่ายถนนในจังหวัดนนทบุรี (The Analysis of Street Networks by Graph Theory: The Case Study of Street in The Nonthaburi Province)
องอาจ อุ่นอนันต์, วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม และสุนันฑา สดสี
พ.ศ. 2554
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ฐานกฎ สำหรับการบริหารงานบุคลากร (Decision Support System Using Rules-Based on Human Resource Management)
องอาจ อุ่นอนันต์ และผุสดี บุญรอด