You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

ว่าที่ ร.ต. ดร. องอาจ อุ่นอนันต์

Acting Sub Lt. Aongart Aun-a-nan, Ph.D.

มีความสนใจงานวิจัยและพัฒนา ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลขนาดใหญ่


ประวัติส่วนตัว

เพศ :: ชาย
สัญชาติ :: ไทย
งานอดิเรก :: ปลูกต้นไม้ อ่านหนังสือ ท่องเที่ยว ทำอาหาร เล่นเกม

ศาสนา :: พุทธ
เชื้อชาติ :: ไทย


ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2562 :: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2554 :: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2552 :: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2548 :: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปว.ช.) สาขาวิชาก่อสร้างและงานไม้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2545 :: มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2542 :: ประถมศึกษา โรงเรียนประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน :: อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน :: กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอพีเอที จำกัด
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน :: ที่ปรึกษาและนักวิชาการอิสระ ด้านระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน :: วิทยากร อบรมคอมพิวเตอร์ TrainingDD
พ.ศ. 2559 - 2561 :: ที่ปรึกษาด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ดิจิเทค สตาร์ทอัพ 4.0 จำกัด
พ.ศ. 2558 - 2561 :: อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา
พ.ศ. 2555 - 2558 :: ที่ปรึกษา ด้านระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอพีเอที
พ.ศ. 2554 - 2555 :: Programmer and software developer บริษัท เอื้อวิทยาแมชีนเนอรี่ จำกัด
พ.ศ. 2552 - 2554 :: ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี


ทักษะและความเชี่ยวชาญ

Software Design, Analysis and Website & Mobile Application Development
Programming Language: PHP, HTML, CSS, JS, ASP.net, C#, Python, JAVA/br> Database: MySQL, Oracle, MSSQL, PL/SQL, SQLite
Server and OS: Windows, DOS, Linux
Hardware and Embedded System: Arduino, Raspberry Pi, IoT
Data Analysis, Data Mining, Text Mining, Natural Language Processing (NLP), BI


รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

พ.ศ. 2560 :: รางวัล Very Good Paper Award ด้าน Data Analysis ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์ เรื่อง “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดลในการเลือกสาขาการเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้เทคนิคการจําแนกข้อมูล (Comparison Performance of Selected Field of Study Model for Vocation Institution using Data Classification)”, AUCC’2017
พ.ศ. 2558 :: รางวัล Best Paper Award ด้าน Algorithm ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “การจําแนกความน่าเชื่อถือของเนื้อหาในเว็บไซต์ภาษาไทย ด้านมะเร็งโดยใช้ CancerDic+”, NCIT’2015
พ.ศ. 2557 :: รางวัล Best Paper Award ด้าน Network ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “การวิเคราะห์โครงข่ายถนนโดยการใช้ทฤษฎีกราฟ กรณีศึกษาโครงข่ายถนนในจังหวัดนนทบุรี”, NCCIT’2014
พ.ศ. 2554 :: รางวัลผลงานดําเนินการดีเด่นในโครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 5”
พ.ศ. 2551 :: รางวัลชนะเลิศการประกวดพัฒนาเว็บไซต์ “ECO Fan Site”


บทความวิชาการระดับนานาชาติ (International Journal)

พ.ศ. 2563 :: Pimploi Tirastittam, Patsara Sirikamonsin, Hang Li and Aongart Aun-a-nan, “The Influence of Work-Related Supports on Employee Engagement in the Pharmaceutical Industry in Thailand”, Systematic Reviews in Pharmacy, Vol 11, Issue 2, Mar Apr, 2020


บทความวิชาการระดับชาติ (National Journal)

พ.ศ. 2563 :: องอาจ อุ่นอนันต์ และพยุง มีสัจ, “การจำแนกความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์แหล่งข่าวภาษาไทยโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, Vol 14, No 2, พ.ค. - ส.ค. 2563.
พ.ศ. 2562 :: องอาจ อุ่นอนันต์ และพยุง มีสัจ, “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ข่าวภาษาไทยด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง”, วารสารศรีปทุมปริทัศน์, Vol 11, No 1, ม.ค. - ธ.ค. 2562.
พ.ศ. 2558 :: สุภาพร เกิดกิจ, องอาจ อุ่นอนันต์ และ พยุง มีสัจ, “Classification of Reliable Content on Cancer Thai Website using CancerDic+”, Journal of Information Science and Technology, Vol 5, No 2, Jul-Dec 2015, p. 34-43.


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)

พ.ศ. 2561 :: Aongart Aun-a-nan and Phayung Meesad, “Thai News Clustering Based on Machine Learning Approach”, The 6th Joint Symposium Computational Intelligence JSCI, 2018.


การประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)

พ.ศ. 2561 :: องอาจ อุ่นอนันต์ และพยุง มีสัจ, “การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บครอว์เลอร์สำหรับสกัดเนื้อหาข่าวภาษาไทยแบบออนไลน์”, The 10th National Conference on Information Technology (NCIT), 2018, p. 121-127.
พ.ศ. 2560 :: ดารารัตน์ สมจินดา, พัชราภรณ์ จำปา, อมรพันธุ์ สกุลพราหมณ์, วราภรณ์ มั่นทุ่ง, สุนทรี แก่นแก้ว และองอาจ อุ่นอนันต์, “การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องระบบทางเดินหายใจ (The Development of 3D Animation on Respiratory System)”, การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 (NCOST), 2560, p. 488-496.
พ.ศ. 2560 :: ชนะวงศ์ คงสอน, ณัฐวุฒิ วิสุทธิพิเนตร และองอาจ อุ่นอนันต์, “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดลในการเลือกสาขาการเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้เทคนิคการจําแนกข้อมูล (Comparison Performance of Selected Field of Study Model for Vocation Institution using Data Classification)”, งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUCC), 2559, p. 25-31.
พ.ศ. 2559 :: องอาจ อุ่นอนันต์, วราภรณ์ มั่นทุ่ง, สุนทรี แก่นแก้ว และณพงษ์ วรรณพิรุณ, “การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ: การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์มือถือ และความน่าเชื่อถือของข่าวสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (The Study and Systematic Literature Review: The Analysis of Mobile Usage Behavior and Reliability in Content of News on Online Social Network)”, การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (NGRC), 2559, p. 884-897.
พ.ศ. 2559 :: องอาจ อุ่นอนันต์, สุนทรี แก่นแก้ว, ณพงษ์ วรรณพิรุณ และทักศิณา คงสมลาภ, “การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวภาษาไทยเพื่อติดแท็กอัตโนมัติ โดยใช้เทคนิคการสกัดคำ (The Thai News Analysis to Auto Tagging using Text Extraction)”, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิครั้งที่ 1 (RUSCON), 2559, p. 427-434.
พ.ศ. 2558 :: วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม, วีระชัย คอนจอหอ และองอาจ อุ่นอนันต์, “การวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยการใช้ทฤษฎีกราฟกรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (The Analysis of Internet Infrastructure Network by Graph Theory: The Case Study of Internet Infrastructure in Phetchaburi Rajabhat University)”, The 11th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT), 2015, p. 80-85.
พ.ศ. 2557 :: องอาจ อุ่นอนันต์, วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม และพยุง มีสัจ, “ศึกษาปัจจัยและสร้างโมเดลพยากรณ์ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน โดยใช้เทคนิคการจำแนกแบบลำดับชั้นหลายโมเดล”, The 6th National Conference on Information Technology (NCIT), 2014, p. 573-578.
พ.ศ. 2557 :: องอาจ อุ่นอนันต์, วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม และสุนันฑา สดสี, “การวิเคราะห์โครงข่ายถนนโดยการใช้ทฤษฎีกราฟ กรณีศึกษาโครงข่ายถนนในจังหวัดนนทบุรี (The Analysis of Street Networks by Graph Theory: The Case Study of Street in The Nonthaburi Province)”, The 10th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT), 2014, p. 252-257.
พ.ศ. 2554 :: องอาจ อุ่นอนันต์ และผุสดี บุญรอด, “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ฐานกฎ สำหรับการบริหารงานบุคลากร (Decision Support System Using Rules-Based on Human Resource Management)”, The 7th National Conference on Computing andInformation Technology (NCCIT), 2011, p. 109-114.


ประสบการณ์ด้านวิทยากร สัมมนา

พ.ศ. 2563
:: หลักสูตร “Data Visualization with Tableau Public” ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
:: หลักสูตร “การพัฒนาโปรแกรมและเทคโนโลยีเครื่องมือการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมแบบอัตโนมัติ” ให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร
:: หลักสูตร “รู้เท่าทันข่าว (News Literacy) และเทคนิคการสืบค้นขั้นเทพ” ให้สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พ.ศ. 2562
:: หลักสูตร “Data Visualization and Visual Analytics with Power BI” ให้กรมสรรพสามิตร
:: หลักสูตร “การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Awareness)” ให้กรมสรรพสามิตร
:: หลักสูตร “Cyber Security for Smart User” ให้กรมสรรพสามิตร
:: หลักสูตร “การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา Python” ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
:: หลักสูตร “Advance Python Programing for Data Science” ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
:: หลักสูตร “Windows Movie Maker 2012 Tutorial” ให้ค่ายเก็บตัวแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศคนพิการระดับสากล ประจำปี 2562 (2019 Global IT Challenge for Youth with Disabilities: GITC’2019)
:: หลักสูตร “Data Science using RapidMiner” ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
:: หลักสูตร “การใช้งานภูมิสารสนเทศด้วย QGIS” ให้สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
:: สัมมนาเรื่อง “Digital Disruption เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป” ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2561
:: หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย Weka” ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
:: หลักสูตร “การใช้งานภูมิสารสนเทศด้วย QGIS” ให้สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
:: หลักสูตร “Tools for Digital Management 4.0 (Google tools/Microsoft tools) และเครื่องมือบุก Social Media for Business (Line@, Facebook, Instagram, Twitter)” ให้อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
:: หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย Weka” ให้กรมสรรพสามิตร
:: หลักสูตร “Front-end Framework” ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2560
:: หลักสูตร “Data Mining with WEKA” ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
:: หลักสูตร “SQL เบื้องต้น” ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
:: หลักสูตร “การใช้งานภูมิสารสนเทศด้วย QGIS” ให้สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
:: หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Weka” ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ. 2559
:: หลักสูตร “การสืบค้นสารสนเทศด้านงานวิจัย โดยใช้ Zotero 4.0” ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคราม
:: หลักสูตร “Data Mining with WEKA” ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
:: หลักสูตร “การใช้งานภูมิสารสนเทศด้วย QGIS” ให้สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
:: หลักสูตร “Applications for Mobile” ให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม